Saare maakonna ettevõtete tunnustamine Saaremaa Minusaaremaa.ee

Saare maakonna ettevõtete tunnustamine

Tegemist on kõrgeima kohaliku tunnustusega ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Saare maakonna elukeskkonda, inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Tunnusta kohalikke ettevõtteid ja esita oma kandidaadid hiljemalt 8. septembriks allolevatel vormidel! 

13 erineva kategooria nominendid ja võitjad kuulutatakse välja auhinnatseremoonial oktoobris 2024. 

Vaata möödunud aastate nominente ja võitjaid SIIT.

Ettevõtete tunnustamist viivad läbi: Saare ArenduskeskusSaaremaa Ettevõtjate LiitSaarte KoostöökoguSaaremaa valdMuhu valdRuhnu valdVisit Saaremaa.

KATEGOORIAD JA KIRJELDUSED:

SAARE MAAKONNA AASTA EKSPORTIJA

Tunnustame möödunud majandusaasta suurimat saaremaiste toodete või teenuste eksportijat. 

Hindamiskriteeriumid: eelneva majandusaasta ekspordimaht kokku, ekspordimaht/ekspordiosakaal käibest ja/või ekspordi osakaal kogu Saare maakonna ekspordimahust (eurodes).

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: eksportturgude arv ja unikaalsus, eksporditavate toodete ja teenuste unikaalsus, klientide arv või muu tähelepanu vääriv eksporditegu.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA AASTA STARTIJA

Viimase 3 aasta jooksul Saare maakonnas tegutsemist alustanud ettevõttele/ühendusele/organisatsioonile või viimase kolme aasta jooksul leidliku idee realiseerimise või uue kontseptsiooni rakendamise eest.

Hindamiskriteeriumideks on muuhulgas ka: toote/teenuse unikaalsus, puuduoleva niši täitmine või olemasoleva veenev täiendus.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA AASTA INVESTEERING / INVESTEERIJA / ARENDUSPROJEKT

Tunnustame viimase kolme aasta jooksul Saaremaale edukalt investeerinud kohalikke või välisettevõtteid, eraisikuid, fonde või ühendusi. 

Hindamiskriteeriumid: investeeringu absoluutmaht, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, panus Saaremaa majanduse ja elukeskkonna arengusse, uue tehnoloogia või tööstusharu loomine või väärtusahela laiendamine, uute töökohtade loomine, kvalifitseeritud ja keskmisest kõrgema tasuga töökohtade loomine, panus ühis- ja kogukondlikkusse arengusse.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA AASTA UUENDAJA / NOVAATOR / ROHETEHNOLOOGIA RAKENDUS

Tunnustame viimase 3. aasta jooksul toodete/teenuste ja/või tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi teinud Saare maakonna ettevõtet/organisatsiooni/ühendust/isikut. 

Hindamiskriteeriumid: uudse lahenduse olemus ja ainulaadsus, tehnoloogiline läbimurre ja selle mõju, selle kohalik ja laialdasem kõlapind ja väljapaistvus, muudatuse eeskujuks olemine, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, meediakajastus, kitsaskoha/probleemi lahendamine, kasutuselevõtu aktiivsus ja ulatus.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA AASTA TURUNDUSTEGU / KOOSTÖÖPROJEKT / TURUNDAJA

a) Silmapaistev isik, sündmus, organisatsioon, ühendus, ettevõte, ettevõtmine, kes või mis on oma tegevusega saavutanud positiivset tähelepanu Saaremaale. 

Hindamiskriteeriumid: lai meediakajastus viimase aasta jooksul, leidlik lähenemine turunduses, positiivne tähelepanu Saaremaale.

b) Tunnustame tegusid/algatusi/koostööprojekte, mille tegevus langes täielikult või osaliselt jooksvasse majandusaastasse. Kandideerida saab ettevõte, organisatsioon, vabaühendus või eraisik silmapaistva turundusteo, järjepideva ja tulemusliku Saaremaa kuvandi loomise ja turundamise või tulemusliku ja silmapaistva koostööprojekti algatamise või elluviimise eest. 

Hindamiskriteeriumid: tulemusmõõdikute olemasolu ja tulemuskriteeriumid (osalejate arv, läbimüügi maht, kaasatute arv, digikanalite reach, kampaania maksumus jms.), kohaliku ja/või rahvusvahelise meediakajastuse ulatus (mh. sotsiaalmeedia), kommunikatsioonikanalite valik ja arv, tegevuse põhinemine tarbijauuringul, uudne lähenemine, tegevuse algne eesmärk ja tulemuse vastavus sellele.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA AASTA INIMENE VÕI TEGU TURISMIS

Auhinna võitja on isik, ettevõte, ühendus või organisatsioon, kelle töö turismivaldkonda panustamisel on paistnud silma. Ta on pühendunud ning oma tegevusega on ta toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule. Tema tegevus on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud ning arenenud. Ta omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ning Eestis. 

Hindamiskriteeriumid: teenuse/toote/tegevuse uudsus, originaalsus, vajalikkus (senise puudumise täitmine), toote terviklikkus, tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias), keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine, jätkusuutlikkus, lisandväärtus piirkonnale, panus Saare maakonna turismimaine tõstmisele koostöös ja üksikisikuna.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA PARIM TOIDUAINE

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud ja piirkonnamärgist Saaremaa Ehtne toode kandvat toiduainet (toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas.

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne;toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; tootel on mahemärgistus või on tõendatud muul viisil keskkonnasõbralik tootmine; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud koostöös mõne teise ettevõtjaga;

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA PARIM TOODE / TEENUS

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud ja piirkonnamärgist Saaremaa Ehtne toode kandvat toodet mittetoidulises kategoorias või teenust (edaspidi toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas või teenust pakutakse Saare maakonnas. 

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne;toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud või pakutakse koostöös mõne teise ettevõtjaga;

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA PARIM MAKSUMAKSJA

Tunnustame Saare maakonna suurimat maksumaksjat. Selgitatakse välja EMTA ja Statistikaameti andmete põhjal, sellesse kategooriasse kandidaatide esitamist ei toimu.

Hindamiskriteeriumid: möödunud kalendriaasta füüsilise isiku tulumaksu laekumine Maksu- ja Tolliameti andmetel. 

SAARE MAAKONNA AASTA ETTEVÕTE

Tunnustatakse Saare maakonna silmapaistvat ettevõtet.

Hindamiskriteeriumid: ettevõte peab olema registreeritud ja tegutsenud vähemalt 5 aastat Saare maakonnas;tegutsev ettevõte, mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust; ettevõtte eelmise perioodi majandusaasta aruanne peab olema esitatud äriregistrile; ettevõttes on vähemalt 10 töötajat; ettevõtte toode või teenus on tuntud ka väljaspool Saare maakonda.

*Lisandväärtuse arvutusvalem: tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum / töötajate arv.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA HARIDUSUUENDUS VÕI NOORTE ETTEVÕTLIKKUST EDENDAV TEGU

Haridusasutus, ettevõte, organisatsioon või isik. Tunnustatakse panust Saare maakonna ettevõtluskeskkonna arendamisse haridusvaldkonnas, tulemuslikku tegutsemist erialases väljaõppes või noorte poolt hästi vastu võetud hariduslikku projekti või algatust, mille eesmärgiks on suurendada Saare maakonna noorte ettevõtlusteadlikkust ja erialast õpet. Eesti või välismaiste teadusarendusorganisatsioonidega koostöö käivitamine, kohalike õppeasutustega uute talentide pealekasvu koostöö loomine, uute erialade või õppesuundade loomine.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA AASTA ÕPILASETTEVÕTE

Tunnustame möödunud õppeaasta jooksul Saare maakonna õpilaste poolt ellu kutsutud silmapaistvat õpilasettevõtet.

Hindamiskriteeriumid: õpilasettevõte on silma paistnud oma toote või teenuse läbimõeldud lahenduse, terviklikkuse, leidlikkuse, unikaalsuse või edukate esinemiste/osalemistega kohalikel ja riiklikel konkurssidel, esitlustel, õpilasfirmade laatadel jms.

Esita kandidaat SIIN

SAARE MAAKONNA STABIILNE TEGIJA

Ettevõte on registreeritud Saare maakonda, tegutsenud järjepidevalt vähemalt 10 aastat ja ettevõttes töötab vähemalt 1 töötaja.

Esita kandidaat SIIN

Ole kursis Saaremaa uudistega

Küsimused ja ettepanekud

SA Saare Arenduskeskus

www.sasak.ee
info@sasak.ee
+372 452 0570

Toetavad

Minusaaremaa.ee - Saaremaa info. Sündmused, töökuulutused, kinnisvara Saaremaal