Saare maakonna ettevõtjate tunnustamine 2020

Võitlus nähtamatu vaenlasega ja kehtinud ning kehtivate piirangute tõttu on Saaremaa ettevõtjad käesoleval majandusaastal pandud eriliselt keerulisse olukorda. Ettevõtja ei anna aga alla ja otsib pidevalt uusi võimalusi, olles eeskujuks ja hoides toimimas majanduse. On ettevõtjaid, keda olukord tõsisemalt puudutanud pole, kuid on ka neid, kel sellest kõigest väga keeruline välja tulla. Rasked ajad sünnitavad uusi lahendusi ja innovatsiooni. Seda oleme me juba näinud ja näeme kindlasti veel. Visaduse, püüdluste ja keeruliste olukordade seljatamise eest tuleb ettevõtjaid märgata ja tänada.

Tunnusta kohalikke ettevõtjaid ja esita oma kandidaadid 12 erinevas kategoorias hiljemalt 20. septembriks!
Võitjad kuulutame välja ettevõtlusnädala järel oktoobris 2020.

Ettevõtete tunnustamist viivad läbi: Saare ArenduskeskusSaaremaa Ettevõtjate LiitSaarte KoostöökoguSaaremaa valdMuhu valdRuhnu valdVisit Saaremaa.

KATEGOORIAD JA KIRJELDUSED:

Tunnustame jooksva või möödunud majandusaasta suurimat saaremaiste toodete või teenuste eksportijat. 

Hindamiskriteeriumid: ekspordimaht/ekspordiosakaal käibest ja ekspordi osakaal kogu Saare maakonna ekspordimahust (eurodes), jooksva aasta kvartaalsed ekspordimahud või auhinnasaamisele eelneva majandusaasta aruande ekspordimaht kokku. 

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: eksportturgude arv ja unikaalsus, eksporditavate toodete ja teenuste unikaalsus, klientide arv või muu tähelepanu vääriv eksporditegu.

Esita kandidaat SIIN

Viimase 3 aasta jooksul Saare maakonnas tegutsemist alustanud ettevõttele/ühendusele/organisatsioonile või viimase kolme aasta jooksul leidliku idee realiseerimise või uue kontseptsiooni rakendamise eest.

Hindamiskriteeriumideks on muuhulgas ka: toote/teenuse unikaalsus, puuduoleva niši täitmine või olemasoleva veenev täiendus.

Esita kandidaat SIIN

Tunnustame jooksva või möödunud majandusaasta silmapaistvamat Saare maakonna tööandjat. 

Hindamiskriteeriumid: töötajate arv, jooksva aasta kvartaalsed tööjõukulud või auhinnasaamisele eelneva majandusaasta aruande tööjõukulud kokku, uute/täiendavate töökohtade loomise arv jooksval või auhinnasaamisele eelnenud majandusaastal, keskmisest kõrgema palgaga töökohtade olemasolu ja osakaal.

Esita kandidaat SIIN

Tunnustame viimase kolme aasta jooksul Saaremaale edukalt investeerinud kohalikke või välisettevõtteid, eraisikuid, fonde või ühendusi. 

Hindamiskriteeriumid: investeeringu absoluutmaht, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, panus Saaremaa majanduse ja elukeskkonna arengusse, uue tehnoloogia või tööstusharu loomine või väärtusahela laiendamine, uute töökohtade loomine, kvalifitseeritud ja keskmisest kõrgema tasuga töökohtade loomine, panus ühis- ja kogukondlikkusse arengusse.

Esita kandidaat SIIN

Tunnustame viimase 3. aasta jooksul toodete/teenuste ja/või tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi teinud Saare maakonna ettevõtet/organisatsiooni/ühendust/isikut. 

Hindamiskriteeriumid: uudse lahenduse olemus ja ainulaadsus, tehnoloogiline läbimurre ja selle mõju, selle kohalik ja laialdasem kõlapind ja väljapaistvus, muudatuse eeskujuks olemine, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, meediakajastus, kitsaskoha/probleemi lahendamine, kasutuselevõtu aktiivsus ja ulatus.

Esita kandidaat SIIN

a) Silmapaistev isik, sündmus, organisatsioon, ühendus, ettevõte, ettevõtmine, kes või mis on oma tegevusega saavutanud positiivset tähelepanu Saaremaale. 

Hindamiskriteeriumid: lai meediakajastus viimase aasta jooksul, leidlik lähenemine turunduses, positiivne tähelepanu Saaremaale.

b) Tunnustame tegusid/algatusi/koostööprojekte, mille tegevus langes täielikult või osaliselt jooksvasse majandusaastasse. Kandideerida saab ettevõte, organisatsioon, vabaühendus või eraisik silmapaistva turundusteo, järjepideva ja tulemusliku Saaremaa kuvandi loomise ja turundamise või tulemusliku ja silmapaistva koostööprojekti algatamise või elluviimise eest. 

Hindamiskriteeriumid: tulemusmõõdikute olemasolu ja tulemuskriteeriumid (osalejate arv, läbimüügi maht, kaasatute arv, digikanalite reach, kampaania maksumus jms.), kohaliku ja/või rahvusvahelise meediakajastuse ulatus (mh. sotsiaalmeedia), kommunikatsioonikanalite valik ja arv, tegevuse põhinemine tarbijauuringul, uudne lähenemine, tegevuse algne eesmärk ja tulemuse vastavus sellele.

Esita kandidaat SIIN

Auhinna võitja on isik, ettevõte, ühendus või organisatsioon, kelle töö turismivaldkonda panustamisel on paistnud silma. Ta on pühendunud ning oma tegevusega on ta toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule. Tema tegevus on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud ning arenenud. Ta omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ning Eestis. 

Hindamiskriteeriumid: teenuse/toote/tegevuse uudsus, originaalsus, vajalikkus (senise puudumise täitmine), toote terviklikkus, tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias), keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine, jätkusuutlikkus, lisandväärtus piirkonnale, panus Saare maakonna turismimaine tõstmisele koostöös ja üksikisikuna.

Esita kandidaat SIIN

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud ja piirkonnamärgist Saaremaa Ehtne toode kandvat toiduainet (toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas.

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne;toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; tootel on mahemärgistus või on tõendatud muul viisil keskkonnasõbralik tootmine; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud koostöös mõne teise ettevõtjaga;

Esita kandidaat SIIN

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud ja piirkonnamärgist Saaremaa Ehtne toode kandvat toodet mittetoidulises kategoorias või teenust (edaspidi toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas või teenust pakutakse Saare maakonnas. 

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne;toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud või pakutakse koostöös mõne teise ettevõtjaga;

Esita kandidaat SIIN

Tunnustame parimaid maksumaksjaid kahes erinevas kategoorias – väiksemad ettevõtted (kuni 15 töötajat) ja suuremad ettevõtted (ülejäänud). 

Hindamiskriteeriumid: möödunud kalendriaasta füüsilise isiku tulumaksu laekumine Maksu- ja Tolliameti andmetel. 

Esita kandidaat SIIN

Tunnustatakse Saare maakonna silmapaistvat ettevõtet.

Hindamiskriteeriumid: ettevõte peab olema registreeritud ja tegutsenud vähemalt 5 aastat Saare maakonnas;tegutsev ettevõte, mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust; ettevõtte eelmise perioodi majandusaasta aruanne peab olema esitatud äriregistrile; ettevõttes on vähemalt 10 töötajat; ettevõtte toode või teenus on tuntud ka väljaspool Saare maakonda.

*Lisandväärtuse arvutusvalem: tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum / töötajate arv.

Esita kandidaat SIIN

Haridusasutus, ettevõte, organisatsioon või isik. Tunnustatakse panust Saare maakonna ettevõtluskeskkonna arendamisse haridusvaldkonnas, tulemuslikku tegutsemist erialases väljaõppes või noorte poolt hästi vastu võetud hariduslikku projekti või algatust, mille eesmärgiks on suurendada Saare maakonna noorte ettevõtlusteadlikkust ja erialast õpet. Eesti või välismaiste teadusarendusorganisatsioonidega koostöö käivitamine, kohalike õppeasutustega uute talentide pealekasvu koostöö loomine, uute erialade või õppesuundade loomine.

Esita kandidaat SIIN